Košík  

Nákupní košík je prázdný

0,00 Kč Odeslání
0,00 Kč K úhradě

Košík Objednávka

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztah mezi smluvními stranami, kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost Sírius Impo, s.r.o., IČ 25292013, DIČ CZ25292013, se sídlem Žižkov II/3138, 580 01 Havlíčkův Brod, zapsaná O.R.K.S. v Hradci Králové oddíl C vložka 13416 dne 3.8.1998 jako prodávající (dále jen „Sírius Impo“ nebo „prodávající“) a na straně druhé kupující (dále jen „Kupující“).

Kupujícím může být spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s společností Sírius Impo nebo s ní jinak jedná.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Kupující, který uvede v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy obsažená v článku II, a Reklamační řád, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

II. Sdělení před uzavřením smlouvy

1. Prodávající požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od prodávajícího, příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu v případě požadavků Kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány;
2. Sírius Impo neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění.
3.ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném firmou Sírius Impo jsou uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady;
4.v případě, že Kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o
           1.kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží
           2.smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední               dodávky zboží
           3.toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla prodávajícího, nebo na e-mailovou adresu sirius@koreklevne.cz,               doporučujeme využít formulář na našich stránkách. Zboží musí kupující vrátit na adresu prodávajícího.
5.spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:
           1.o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;
           2.o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné               vrátit;
           3.o dodávce laků, lepidel a ostatních přípravků, pokud porušil jejich původní obal nebo plombu;

6.v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;

7.V případě předobjednávky zboží Kupujícím je cena takového zboží pouze předběžná. Výsledná cena zboží se tak může lišit. O změně ceny bude prodávající kupujícího informovat. Kupní cena zboží bude stanovena až po naskladnění zboží prodávajícím. Případný rozdíl mezi uhrazenou odhadovanou cenou a kupní cenou bude prodávajícím vrácen, nebo kupujícím doplacen před dodáním zboží, pokud se kupující nerozhodne předobjednávku zrušit. Prodávající si u zboží, které lze předobjednat, vyhrazuje právo změnit termín dodání.
V případě podstatné změny termínu dodání (tj. 14 dní) má Kupující právo od smlouvy odstoupit. Změní-li se okolnosti, z nichž prodávající vycházel v okamžiku předobjednání zboží kupujícím do té míry, že na prodávajícím nebude možné rozumně požadovat, aby byl předobjednávkou vázán, má prodávající právo předobjednávku zrušit bez dalšího a následně o tom informovat kupujícího.

III. Smlouva

1. Uzavření smlouvy
Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu www.korek-levne.cz tím, že požadované plnění vloží do košíku. Kupující může při uzavírání smlouvy využít asistence firmy Sírius Impo, s.r.o., ať už přímo na pobočce nebo po telefonu nebo emailové objednávce. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má Kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a následném přijetím objednávky prodávajícím, za případné chyby při přenosu dat prodávající nenese odpovědnost. Přijetí objednávky si prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný email. Následně bude ještě objednávka potvrzena telefonicky na Kupujícím udaný telefonní kontakt. Takto potvrzená objednávka je ze strany kupujícího a prodávajícího závazná.
Přílohou potvrzení je aktuální znění VOP včetně Reklamačního řádu prodávajícího. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li ve VOP uvedeno jinak.
Kupující může objednat v rámci jedné objednávky nebo jednoho dne zboží odpovídající přiměřené spotřebě domácnosti.
V případě větší objednávky si prodávající vyhrazuje možnost vyřídit tuto objednávku po částech, tak aby riziko nepřevzetí zboží či riziko jeho vrácení bylo sníženo na nejnižší možnou míru. Výše částky ve smyslu této spotřeby bude stanovena individuálně na základě rozhodnutí prodávajícího. Prodávající též zohlední zda kupující již u prodávajícího nakupoval.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nezbytně nutnou k vyřízení objednávky, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

2. Dodání předmětu koupě
Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a Kupující se zavazuje, že věc, předmět koupě převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.
Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.
Sírius Impo Kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou.
Má-li prodávající věc odeslat, odevzdá věc Kupujícímu (podnikateli) předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, prodávající odevzdá Kupujícímu – spotřebiteli až, jakmile mu věc předá dopravce.
Dodá-li prodávající větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je Kupující bez zbytečného odkladu odmítl.
Prodávající odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.
Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí prodávající věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří prodávající věc pro přepravu.
S ohledem na minimalizaci vzniku škod a zajištění bezproblémového zásobování si prodávající vyhrazuje právo dodat zboží Kupujícímu, který si v rámci jedné objednávky a/nebo jednoho dne objednal zboží přesahující přiměřenou spotřebu domácnosti, až po úplné úhradě celkové kupní ceny. Jakmile Kupující uhradí celkovou kupní cenu zakoupeného zboží, prodávající provede expedici v souladu s požadavky Kupujícího stanovenými v objednávce.

3. Přechod nebezpečí škody
Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti.
Kupující věc prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.
Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat.
Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže by prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.
Vzhledové a rozměrové vady v případě podlahového korku je nutné reklamovat před položením. Vykazuje-li předaná věc vady popř. jiné vlastnosti, které vytváří pochybnost, že věc nemá vlastnosti, tak jak bylo sjednáno v kupní smlouvě. Nesmí prodávající s předmětem koupě dále manipulovat a tuto skutečnost neprodleně oznámit prodávajícímu.
Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

4. Odpovědnost prodávajícího
Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,
           1. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce               popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
           2. se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle               používá;
           3. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a
           4. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li uvedeno jinak, to se však netýká:

           1. u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
           2. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;
           3. u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím;               nebo
           4. vyplývá-li to z povahy věci.

U spotřebního zboží (např. laky, drogistické výrobky, lepidla apod.) je Kupující oprávněn uplatnit právo z vady do dvaceti čtyř (24) měsíců, není-li však na zboží uvedené datum spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží.
Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li společně se zbožím poskytovány dárky, není možné uplatnit právo z vady do 24 měsíců. Spotřebitel smí u těchto dárků uplatnit práva z vadného plnění pouze do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Podnikatel není oprávněn u dárků uplatnit práva z vadného plnění.
Jednotlivé lhůty blíže upravuje Reklamační řád.
Pro Kupujícího podnikatele může být lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění upravena odlišně.
Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.
5. Podstatné porušení smlouvy
Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

           1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady výměnou za věc vadnou nebo výměnou dodáním vadné části               věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může               Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k               povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné               odstranění vady;
           2. na odstranění vady výměnou věci;
           3. na odstranění vady výměnou části věci;
           4. v případě vady některých dlaždic podlahového korku nebo obkladového korku nebo korkových podlah, lze tedy               vyměnit pouze vadné dlaždice
           5. v případě, že výměna již není možná, může se kupující rozhodnout pro vrácení všech korkových dlaždic nebo               obkladových dlaždic popř. i všech lamel korkových plovoucích podlah.
Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

6. Porušení smlouvy obecně
Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující – spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.
Při dodání nové věci vrátí Kupující prodávajícímu věc původně dodanou (včetně veškerého dodaného příslušenství). Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

7. Záruka za jakost
Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.
Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.
Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

IV. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem
Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
           1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;

Prodávající umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy.
Odstoupit lze také korespondenčně, a to na adrese:
Sírius Impo, s.r.o.,
Žižkov II/3138,
580 01 Havlíčkův Brod

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od prodávajícího obdržel, a to na své náklady.
Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

Pokud se jedná o spotřební zboží (např. laky, drogistické výrobky, lepidla apod.), pak lze od smlouvy odstoupit, pouze pokud Kupující dodá zboží nepoškozené a nepoužité v neporušeném originálním balení zejména pak s neporušenou plombou.
Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, prodávající doporučuje pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu Třebestovice 184, 289 12 Sadská spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu.
Spotřebitel odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. V případě více balení jednoho druhu zboží tolerujeme rozbalení pouze jednoho originálního obalu. Zbytečné rozbalení více obalů pak považujeme za nakládání, které je jiné než nutné k prohlédnutí výrobku.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy a vrácení zboží, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, na jím uvedený bankovní účet. V případě rozdílného data odstoupení od smlouvy a data vrácení zboží prodávajícímu, pak budou peněžní prostředky vráceny do 14 dnů od data skutečnosti, která nastala později.
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, prodávající však není povinnen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá.
Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. V případě odstoupení od darovací smlouvy nezaniká smlouva kupní a smlouvy jsou posuzovány z tohoto hlediska samostatně.

2. Odstoupení v ostatních případech
Kupující podnikatel není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, je-li hodnota zakoupeného zboží vyšší než 20.000,- Kč vč. DPH.
Bude-li umožněno Kupujícímu podnikateli odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů a vrácené zboží nebude v originálním obalu včetně veškerých součástí a příslušenství, pak Kupující bere na vědomí, že prodávající si vyhrazuje právo takovéto vrácení zboží zpoplatnit, a to takovou částkou, která prodávajícímu vykompenzuje náklady, jež jsou nezbytné vynaložit pro znovuuvedení zboží do prodeje.
Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,
           1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;
V případě více balení jednoho druhu zboží tolerujeme rozbalení pouze jednoho originálního obalu. Zbytečné rozbalení více obalů pak považujeme za nakládání, které je jiné než nutné k prohlédnutí výrobku.

V. Bezpečnost a ochrana informací - Zásady ochrany osobních údajů - GDPR

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím. Žádné z poskytnutých osobních údajů nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou uvedenou níže a situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, čísla účtu a adresy dodání). Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Veškeré osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění, jedná se zejména o jméno, příjmení, adresu, datum narození a/nebo rodné číslo, telefonní číslo, e-mailovou adresu, podpis příp. biometrický podpis. Správcem osobních údajů je Sírius Impo, s.r.o., Žižkov II/3138, 581 00 Havlíčkův Brod. Účel zpracování osobních údajů je splnění předmětu uzavřené kupní smlouvy a na to navazující plnění právních povinností a též ochrana práv a právem chráněných zájmů Prodávajícího, zejména v souvislosti s předcházením podvodům.

V rámci reklamačního řízení jsou od zákazníků vyžadovány následující údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail a podpis či biometrický podpis. Veškeré takto získané osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem nezbytným pro vyřízení reklamace a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.
Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.
Prodávající může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. "cookies" tak, aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.
Prodávající si z důvodu předcházení trestné činnosti a minimalizace škod vyhrazuje právo odmítnout objednávku Kupujícího vytvářenou z blokované IP adresy, v případě že je tato IP adresa na tzv. blacklistu. V případě problémů s objednávkou může Kupující kontaktovat prodávajícího prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky.
Prodávající si vyhrazuje právo využívat anonymizovaná data o aktivitě uživatelů webových aplikacích ke zlepšování svých služeb.
Při objednání uděluje kupující souhlas společnosti Sírius Impo, s.r.o., aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje: jméno a příjmení, adresu, název, sídlo, IČ, DIČ, e-mail a telefonní číslo. Tyto údaje budeme zpracovávat za účelem vyřízení objednávky a doručení zboží. Tyto údaje budou zpracovány po dobu 10 let.
S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět. Odvolání souhlasu můžete zaslat na adresu společnosti nebo na e-mail sirius@koreklevne.cz.

Zpracování údajů provádí společnost Sírius Impo, s.r.o. Osobní údaje však může pro firmu Sírius Impo, s.r.o. zpracovávat i firma Jimsoft, s.r.o. se kterou má společnost Sírius Impo, s.r.o. uzavřenou smlouvu o ochraně osobních údajů. Vezměte, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
           1) vzít souhlas kdykoliv zpět,
           2) požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
           3) požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
           4) vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
           5) požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
           6) v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás               nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

VI. Provozní doba

Objednávky přes internetový obchod společnosti Sírius Impo, s.r.o.: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
V případě výpadku informačního systému nebo zásahu vyšší moci prodávající nenese odpovědnost za nedodržení provozní doby.

VII. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu www.korek-levne.cz jsou vždy aktuální a platné ceny, v české měně (Kč).
Ceny uvedené u jednotlivých produktů jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se však netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikace prostředky na dálku, které jsou uváděny až v rámci tzv. nákupního košíku a jejich výše se odvíjí od volby Kupujícího.

Kupující však bere na vědomí, že konečné ceny u produktů jsou uváděny po zaokrouhlení na celé koruny v souladu s příslušnými právními předpisy, ve specifických situacích tedy může v konečném součtu všech zakupovaných produktů dojít k nepatrné odchylce od takto uvedené kupní ceny, toto je dáno právě v důsledku zaokrouhlením na celé koruny. Podrobný rozpis kupní ceny, vč. haléřů, je vždy uveden v košíku Kupujícího.
Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou. Původní cena znamená cenu zboží, za niž předmětné zboží prodávající nabízel bez zohlednění veškerých možných bonusů, marketingových kampaní na podporu prodeje a jiných slevových akcích na jím provozovaném eshopu, nebo cenu nezávazně doporučenou výrobcem či distributorem, přičemž bude zobrazena vždy ta z cen, která lépe reflektuje cenovou hladinu daného výrobku na trhu.
Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, a to zejména v případě, kdy Kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému prodávajícího. Prodávající v takovém případě Kupujícího informuje o takové skutečnosti.
Prodávající si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovémto postupu bude Kupující informován. Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže kupní smlouva platně vzniknout.

VIII. Objednávání

Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.
Objednávat je možno následujícími způsoby:

a) prostřednictvím elektronického obchodu www.korek-levne.cz (dále jen „e-shop“);
b) telefonicky;
c) elektronickou poštou na adrese sirius@koreklevne.cz;
d) osobně.

Objednávky přímo lze realizovat kdykoliv po dohodě na telefonním čísle 603 456 814.
Prodávající doporučuje Kupujícímu provádět objednávky přes e-shop prostřednictvím registrovaného profilu Kupujícího na www.korek-levne.cz. V případě veřejného přístupu k internetu dále doporučuje Kupujícímu odhlásit se ze svého profilu po provedení objednávky.
Kupující bude o přesném čase doručení objednaného zboží informován prostřednictvím e-mailu nebo telefonu. Délka doručování objednaného zboží a cena dopravy je závislá na způsobu dopravy, kterou si Kupující zvolí ve čtvrtém kroku objednávky v rámci svého košíku.

IX. Platební podmínky

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:
Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.
Fakturační údaje Kupujícího nelze měnit zpětně po odeslání objednávky.
Způsoby platby jsou v hotovosti při převzetí, předem převodem na účet a dobírkou.

Prodávající si vyhrazuje právo nabídnout Kupujícímu pouze vybrané způsoby platby dle vlastního uvážení. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku a zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

X. Dodací podmínky

1. Způsoby dodání
Prodávající zajišťuje či zprostředkovává následující způsoby dodání:
Přepravní společnost Fofr (www.fofrcz.cz).
Přepravní společnost GLS General Logistics Systems Czech Republic, s.r.o. (https://gls-group.eu/CZ/cs/home).
Vlastní dopravou.
Jednotlivé způsoby dopravy jsou nabízeny dle aktuální dostupnosti jednotlivých služeb a s ohledem na kapacitu a dojezdové možnosti.
Všechny nabízené způsoby dopravy, jejich aktuální podmínky a ceny naleznete na webové stránce www.korek-levne.cz.

2. Ostatní podmínky
V případě vyzvednutí objednávky, jež byla uhrazena předem prostřednictvím internetu, může prodávající či její smluvní partner požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může prodávající či její smluvní partner odmítnout zboží vydat. Toto oprávnění prodávajícího vyplývá z ust. § 2900 občanského zákoníku, které stanoví, že vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života, je každý povinen si při svém konání počínat tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na vlastnictví jiného.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, neporušenost obalu, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu sirius@koreklevne.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

XI. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem a příslušnými právními předpisy ČR a záručním listem prodávajícího. K zakoupené korkové podlaze musí kupující jako součást zásilky obdržet záruční list. V případě neobdržení záručního listu kupující o této situaci neprodlaně informuje prodávajícího. Jako záruční list na ostatní zboží slouží obvykle doklad o zakoupení (podrobnosti viz reklamační řád).

XII. Závěrečná ustanovení

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Případné spory mezi prodávajícím a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak prodávající doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontakt sirius@koreklevne.cz pro vyřešení nastalé situace.

Pokud by se některá ustanovení těchto pravidel stala neplatná nebo neúčinná v důsledku změny všeobecně závazných právních předpisů použije se všeobecný právní předpis, který jim je svojí povahou a účelem nejbližší.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 8. 2018 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle společnosti nebo elektronicky na www.korek-levne.cz.