Košík  

Nákupní košík je prázdný

0,00 Kč Odeslání
0,00 Kč K úhradě

Košík Objednávka

Reklamační řád

I. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího Sírius Impo, s.r.o., IČ 25292013, DIČ CZ25292013, se sídlem Žižkov II/3138, 580 01 Havlíčkův Brod, zapsaná O.R.K.S. v Hradci Králové oddíl C vložka 13416 dne 3.8.1998 jako prodávající (dále jen „Sírius Impo“ nebo „prodávající“), a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat k reklamaci pořízeného zboží.
Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) ještě před objednáním zboží. Zároveň kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém kupující neposkytl požadovanou součinnost.
Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

II. Záruka za jakost

Jako doklad o záruce vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží doklad o zakoupení a v případě prodeje korkových podlah, či korkových obkladů i záruční list se zákonem uvedenými údaji, které jsou zapotřebí pro uplatnění záruky (zejména název zboží, délka záruky, cena, množství). Pro rychlejší vyřízení případné reklamace doporučujeme uschovat výrobní štítek z obalu, pokud je obal výrobním štítkem vybaven.
Pokud je to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, prodávající v záručním listě srozumitelným způsobem vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky a dobu platnosti.

1. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění
Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeném na dokladu o zakoupení či na záručním listě. Lhůta je 24 měsíců.
U spotřebního zboží (např. laky, drogistické výrobky, lepidla apod.) je kupující oprávněn uplatnit právo z vady do dvaceti čtyř (24) měsíců, není-li na zboží uvedené datum spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží.
Pro kupujícího podnikatele může být lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění upravena odlišně, je-li to u daného typu zboží výslovně uvedeno, takto uvedená lhůta má přednost.
Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruka za jakost, zaniknou, nebyla-li uplatněna v uvedené době. V případě vyřízení reklamace formou výměny zboží neběží nová lhůta, rozhodující je lhůta začínající běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

2. Jakost při převzetí
Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,
          a) věc má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce               popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné.
          b) věc se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá.
          c) věc je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.
          d) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí kupujícím, pokud prodejce neprokáže opak.

III. Záruční podmínky

1. Kontrola zboží při převzetí
Kupující při osobním převzetí od prodávajícího zkontroluje přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů.
Kupující při převzetí od přepravce řádně a pečlivě zkontroluje stav zásilky (zejména počet balíků, neporušenost či poškození obalu) podle přepravního listu.
Kupující dále v den převzetí zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má.
Veškeré nesrovnalosti je třeba prodávajícímu nahlásit při osobním převzetí na místě, při převzetí od přepravce je vyznačit v předávacím protokolu přepravce nebo kupující může převzetí zásilky odmítnout. Dále prodávající v případě převzetí od přepravce doporučuje pořídit a přiložit fotodokumentaci poškození zboží a poškození obalu.
Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

2. Uplatnění reklamace
Kupující může reklamaci uplatnit na sirius@koreklevne.cz, v sídle společnosti nebo na adrese Třebestovice 184, 289 12 Sadská, kam je možné doručit reklamované zboží. Na žádost kupujícího lze v rámci uplatnění reklamace objednat ze strany Sírius Impo, s.r.o. svoz zboží tohoto typu.
Zásilka musí obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství).
Dále prodávající doporučuje přiložit kopii dokladu o zakoupení či jiným vhodným způsobem doložit záruku zboží, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (jméno a příjmení, kontaktní adresa a telefonní číslo).
Bez výše uvedeného může být znemožněna identifikace původu i závady zboží.
Taktéž prodávající doporučuje zvolit si požadovaný způsob vyřízení reklamace (oprava, výměna, dobropis).
Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to e-mailem nebo písemně bezprostředně po přijetí reklamace, v případě osobního uplatnění je předáno ihned.
Kupující si je vědom, že nedodá-li reklamované zboží včetně veškerého obdrženého příslušenství, pak v případě odstoupení kupujícího od smlouvy bude kupujícímu vrácena kupní cena ponížena o cenu nedodaného příslušenství.

3. Kompatibilita
Prodávající negarantuje plnou kompatibilitu prodaných korkových podlah s jinými materiály určenými pro pokládku.

4. Výluky
Porušením ochranné plomby se kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace, ledaže k poškození dojde při obvyklém používání.
Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):
          1. mechanickým poškozením zboží,
          2. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a               mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
          3. neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
          4. poškozením zboží či jeho části apod.,
          5. poškozením způsobeným nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými               v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
          6. provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
          7. zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
          8. poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí,
          9. pokládku podlahy provedenou neodbornou firmou, s použitím nesprávného nebo vadného vybavení,
          10. použitím nesprávného nebo neoriginálního spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho               vzniklé.
Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, kupujícím a prodávajícím výslovně dohodnuty.

5. Testování závady
Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady). Pro uvedení závady prodávající doporučuje písemnou formu, čímž se rozumí také elektronická komunikace.

6. Odmítnutí přijetí do reklamace
Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení.

IV. Vyřízení reklamace

1. Kupující - spotřebitel
V souladu s ustanovením § 2 odstavec 1, písmeno a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je spotřebitelem fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí lhůty resp. prodloužené lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

2. Kupující - podnikatel
Je-li kupující-podnikatel, prodávající se zavazuje o reklamaci rozhodnout ve lhůtě 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
O tomto rozhodnutí bude kupující podnikatel informován na kontaktní e-mail.

V. Společná ustanovení

Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.
Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem.
Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení zasláno na adresu kupujícího.
Po vyřízení uznané reklamace opravou nebo výměnou se prodlužuje záruka zařízení o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od dne následujícího po jejím uplatnění do dne, kdy byl kupující o vyřízení informován.
Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, spojených s uplatněním oprávněné reklamace. Tyto náklady jsou chápány jako nejmenší nutné. Zejména se jedná o poštovné na zaslání reklamace. K těmto nákladům nemusí patřit cesta vozem pro uplatnění reklamace a expresní přepravy a další obdobné. O proplacení nákladů je nutné žádat bez zbytečného odkladu nejdéle však do 1 měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.
Kupujícímu se doporučuje přednostně využít svoz zboží přepravní společností prodávajícího.
Kupující je povinen zkontrolovat přebírané zboží a jeho soulad s výdejním protokolem reklamace. Kupující dále zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má. K pozdějším námitkám již nebude přihlíženo.
Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění.
Kupující je povinen reklamaci převzít bez zbytečného odkladu do 30 dnů od ode dne kdy byl o jejím vyřízení informován, tato lhůta nemůže uplynout dříve než 60 dnů od podání reklamace.
V případě, že reklamace není převzata kupujícím nejpozději posledním dnem lhůty, bude prodávajícím účtováno po jejím marném uplynutí skladné za uložení zboží ve výši 10,- Kč včetně DPH za každý den prodlení.
Pokud si kupující nevyzvedne zboží z vyřízené reklamace do 6 měsíců ode dne, kdy byl o vyřízení informován, vyhrazuje si prodávající právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.
Při výdeji zboží či proplacení dobropisu v hotovosti po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace, a musí prokázat svoji totožnost platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může prodávající či její smluvní partner odmítnout zboží vydat či proplatit dobropis.

VI. Spotřební materiál a minimální životnost

Je-li předmětem koupě spotřební materiál nebo je-li tento materiál součástí zakoupeného zboží, použije se životnost místo záruky za jakost. Životnost může být uvedena časově, v době zboží nebo v počtu použití, či jinak obdobně specifikovaná. U zboží může být uvedena více než jedna z těchto životností. K úspěšnému uplatnění reklamace je nutné dodržet všechny uváděné podmínky.
Právo kupujícího reklamovat zboží v zákonné záruční lhůtě tím není dotčeno. Kupující však musí přihlížet k výše uvedeným skutečnostem, neboť záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním věci a nelze ji tak zaměňovat se životností výrobku. Životnost zboží představuje náchylnost k opotřebení způsobené obvyklým užíváním.
Pokud zboží používáte (nikoliv vlastníte) déle než je obvyklá životnost, je pravděpodobné, že vzniknuvší vada je důsledkem běžného opotřebení, avšak není vyloučeno, že se skutečně jedná o záruční vadu.
Životnost je prodávající povinnen vyznačit u nabízeného zboží, jinak nemá možnost se této životnosti dovolávat.

VII. Závěrečná ustanovení

Práva kupujícího vyplývající ze zákona nejsou tímto Reklamačním řádem dotčena.
Tento Reklamační řád je platný od 1. 8. 2018 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů.
Tento Reklamační řád je k dispozici v sídle společnosti nebo jako dokument na www.korek-levne.cz.